messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน folder ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางพัสรายุ พรหมเกตุ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับต้น)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวจิราพร บุญศรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวนิลุบล พรมมาตย์
จ้างเหมาบริการ
นายทองคำ แสนอินตา
กู้ชีพ
นายชาตรี วิทยา
กู้ชีพ
นายพสิษฐ์ นามชารี
กู้ชีพ
นายคำพอง ดรคร
กู้ชีพ
นายทศพล ศักดิ์แสนตอ
กู้ชีพ
นายกิตติศักดิ์ บุญศรีทุม
กู้ชีพ