องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางนริศรา เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับต้น)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทรศัพท์ : 086-1094338
นางสาวจิราพร บุญศรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวนิลุบล พรมมาตย์
จ้างเหมาบริการ
นายทองคำ แสนอินตา
กู้ชีพ
นายชาตรี วิทยา
กู้ชีพ
นายพสิษฐ์ นามชารี
กู้ชีพ
นายคำพอง ดรคร
กู้ชีพ
นายทศพล ศักดิ์แสนตอ
กู้ชีพ
นายกิตติศักดิ์ บุญศรีทุม
กู้ชีพ