องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางนริศรา เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับต้น)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวจิราพร บุญศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวนิลุบล พรมมาตย์
จ้างเหมาบริการ
นายทองคำ แสนอินตา
กู้ชีพ
นายชาตรี วิทยา
กู้ชีพ
นายพสิษฐ์ นามชารี
กู้ชีพ
นายคำพอง ดรคร
กู้ชีพ
นายทศพล ศักดิ์แสนตอ
กู้ชีพ
นายกิตติศักดิ์ บุญศรีทุม
กู้ชีพ
นายพงศ์สยาม มะณีน้อย
กู้ชีพ