องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
จ่าเอกจุมพล ศิริโยธา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 087-2298879
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ แสนเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 094-5426614
นางสาวเกตุทิพย์ พรมสิงห์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทรศัพท์ : 088-3292090
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุเทพ แสนเสนา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 063-0069121
สิบโทสุวัชชัย งามแสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 089-8612236
นางนริศรา เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทรศัพท์ : 086-1094338
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ