องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายทรงวุฒิ สุขกำเนิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
จ่าเอกจุมพล ศิริโยธา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
นางสาวเกตุทิพย์ พรมสิงห์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ แสนเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุพจน์ นนทฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุเทพ แสนเสนา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
สิบโทสุวัชชัย งามแสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางนริศรา เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางนริศรา เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ