messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองช่าง
นายสุเทพ แสนเสนา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าเอกสมบัติ มูลพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายสมภาพ สุทธิชื่น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปิยนัฐ ปรินทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวพิกุล วงค์ก้อม
จ้างเหมาบริการ
นายอุทัย บางวิเศษ
จ้างเหมาบริการ
นายกิติพงษ์ วงค์ก้อม
ช่างปูน
นายพิเชษฐ ทวนชัยภูมิ
จ้างเหมาบริการ
นายจีรวัฒน์ อุสาใจ
จ้างเหมาบริการ