องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองช่าง
นายสุพจน์ นนทฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง (ระดับต้น)
ส.อ.วรวุฒิ ภัคนรเศรษฐ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
จ่าเอกสมบัติ มูลพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสมภาพ สุทธิชื่น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปิยนัฐ ปรินทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวพิกุล วงค์ก้อม
จ้างเหมาบริการ
นางสาวอุมาพร วงษ์ไทย
จ้างเหมาบริการ
นายอุทัย บางวิเศษ
จ้างเหมาบริการ
นายวัฒนา ทันที
จ้างเหมาบริการ
นายกิติพงษ์ วงค์ก้อม
ช่างปูน