องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สิบโทสุวัชชัยงามแสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (ระดับต้น)
นางสาวไอลดา เพชรไพทูรย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวไกรศรี พรมสิงห์
ครูชำนาญการ
นางพรม พรมสิงห์
ครูชำนาญการ
นางอักษร จันทร์ทา
ครูชำนาญการ
นางทองใส สุริยา
ครูชำนาญการ
นางสาวชลันดา ฮ่วนอำพร
ครูชำนาญการ
นางศริญญา วรรณสินธ์
ครูชำนาญการ
นางทองดี จันทศร
ครูชำนาญการ
นางสาวพรวน เเสนเสนา
ผู้ดูแลเด็ก
นางบังอร วงค์ก้อม
ผู้ดูแลเด็ก
นายประเสริฐ พลมะสี
ผู้ดูแลเด็ก
นางจรรยพร พั่วพันศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางดาวรุ่ง คุณหงส์
ผู้ดูแลเด็ก
นางปิยาภรณ์ ศิริโยธา
ผู้ดูแลเด็ก
นายณฐกรณ์ วงษ์บ้านดู่
จ้างเหมาบริการ