องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สิบโทสุวัชชัย งามแสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 089-8612236
นางสาวไกรศรี พรมสิงห์
ครูชำนาญการ
นางพรม พรมสิงห์
ครูชำนาญการ
นางทองใส สุริยา
ครูชำนาญการ
นางสาวชลันดา ฮ่วนอำพร
ครูชำนาญการ
นางศริญญา วรรณสินธ์
ครูชำนาญการ
นางทองดี จันทศร
ครูชำนาญการ
นางอักษร จันทร์ทา
ครูชำนาญการ
นางสาวไอลดา เพชรไพทูรย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวพรวน เเสนเสนา
ผู้ดูแลเด็ก
นางบังอร วงค์ก้อม
ผู้ดูแลเด็ก
นายประเสริฐ พลมะสี
ผู้ดูแลเด็ก
นางจรรยพร พั่วพันศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางดาวรุ่ง คุณหงส์
ผู้ดูแลเด็ก
นางปิยาภรณ์ ศิริโยธา
ผู้ดูแลเด็ก
นายณฐกรณ์ วงษ์บ้านดู่
จ้างเหมาบริการ