องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นายประทวน ชุมสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
โทรศัพท์ : 081-3205829
สิบเอกวรเชษฐ ประธรรมสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
โทรศัพท์ : 082-3061757
นายสังวาลย์ มังฆัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
โทรศัพท์ : 087-2368168
นายบรรเจิด กุมผัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
โทรศัพท์ : 095-3131304
account_box สมาชิกสภา
นายสุรัตน์ สิงคะนอง
ประธานสภา อบต.ดู่น้อย
นายทองคำ นันทเพ็ชร
รองประธานสภา อบต.ดู่น้อย
นายทรงวุฒิ สุขกำเนิด
เลขานุการสภา อบต.ดู่น้อย
นายสำราญ สะแกทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
นายอรัญไชย งามแสง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
นายสมใจ นามโลมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
นายสุทำ ซาหว้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
นายประนม ลาวะลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
นางสุภาพร สมวงศ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
นายสมศักดิ์ ชุมสิงห์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
นางหนูน ซาหว้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
นางสาวนิภาพร ชิณภาค
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
นางสาวเพ็ญพิศ ทวะวงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
นางน้ำอ้อย สมภาร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
นายสมบัติ สีโคตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายทรงวุฒิ สุขกำเนิด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
จ่าเอกจุมพล ศิริโยธา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
นางสาวเกตุทิพย์ พรมสิงห์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ แสนเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุพจน์ นนทฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุเทพ แสนเสนา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
สิบโทสุวัชชัย งามแสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางนริศรา เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางนริศรา เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
account_box สำนักปลัด
นางสาวเกตุทิพย์ พรมสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับต้น)
นางสาวภรภัทร์ สีหามายา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนันท์นภัส ชุมสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางปรานัดดา เสนามาตย์
นิติกรชำนาญการ
จ.อ.ณัฐพงษ์ วงค์อามาตย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายสุริเชษฎฐ์ ชุมสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธนัตถ์ พรมมาตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ส.อ.ทรงพล จันทราคา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวพัทธนันท์ กุมผัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพรทวี วงค์ก้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวนิศากร ชำนาญยนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายสมเกียรติ ไชยยงค์
พนักงานขับรถยนต์
นายไพบูลย์ สมนัด
คนงานทั่วไป
นายจักรวาล หงษ์คำ
คนสวน
นางสาวอรณี พรมแพน
นักการภารโรง
นายบุญเพ็ง ศรีบุญ
ยามรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
account_box กองคลัง
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ แสนเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับต้น)
นางสาวนิภาภรณ์ อาจนิยม
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางกิตติภรณ์ แก้วมงคล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางพัชรี สุทธิประภา
นักวิชาการการเงิน/บัญชี
นายจตุพล กองต๊ะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวจรัส ศรีบุตะคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสุกัญญา ปุลันรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวประภิญญา สมวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเฉลิมพร พันธุ์พาณิช
จ้างเหมาบริการ
นางสาวขวัญฤดี บรรไพ
จ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
นายสุพจน์ นนทฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง (ระดับต้น)
ส.อ.วรวุฒิ ภัคนรเศรษฐ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
จ่าเอกสมบัติ มูลพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสมภาพ สุทธิชื่น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปิยนัฐ ปรินทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวพิกุล วงค์ก้อม
จ้างเหมาบริการ
นางสาวอุมาพร วงษ์ไทย
จ้างเหมาบริการ
นายอุทัย บางวิเศษ
จ้างเหมาบริการ
นายวัฒนา ทันที
จ้างเหมาบริการ
นายกิติพงษ์ วงค์ก้อม
ช่างปูน
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายสุเทพ แสนเสนา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (ระดับต้น)
นางสาวสุจิตรา บุตรสาธรรม
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางเด็ดดวง บุญศรีทุม
จ้างเหมาบริการ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สิบโทสุวัชชัยงามแสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (ระดับต้น)
นางสาวไอลดา เพชรไพทูรย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวไกรศรี พรมสิงห์
ครูชำนาญการ
นางพรม พรมสิงห์
ครูชำนาญการ
นางอักษร จันทร์ทา
ครูชำนาญการ
นางทองใส สุริยา
ครูชำนาญการ
นางสาวชลันดา ฮ่วนอำพร
ครูชำนาญการ
นางศริญญา วรรณสินธ์
ครูชำนาญการ
นางทองดี จันทศร
ครูชำนาญการ
นางสาวพรวน เเสนเสนา
ผู้ดูแลเด็ก
นางบังอร วงค์ก้อม
ผู้ดูแลเด็ก
นายประเสริฐ พลมะสี
ผู้ดูแลเด็ก
นางจรรยพร พั่วพันศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางดาวรุ่ง คุณหงส์
ผู้ดูแลเด็ก
นางปิยาภรณ์ ศิริโยธา
ผู้ดูแลเด็ก
นายณฐกรณ์ วงษ์บ้านดู่
จ้างเหมาบริการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางนริศรา เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับต้น)
นายอุดม กุมผัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวปราณี วงค์ก้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางนริศรา เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับต้น)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวจิราพร บุญศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวนิลุบล พรมมาตย์
จ้างเหมาบริการ
นายทองคำ แสนอินตา
กู้ชีพ
นายชาตรี วิทยา
กู้ชีพ
นายพสิษฐ์ นามชารี
กู้ชีพ
นายคำพอง ดรคร
กู้ชีพ
นายทศพล ศักดิ์แสนตอ
กู้ชีพ
นายกิตติศักดิ์ บุญศรีทุม
กู้ชีพ
นายพงศ์สยาม มะณีน้อย
กู้ชีพ
account_box ตรวจสอบภายใน
นางอุดมลักษณ์ คงแสนแก้ว
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ