messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นายประทวน ชุมสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
โทรศัพท์ : 081-3205829
สิบเอกวรเชษฐ ประธรรมสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
โทรศัพท์ : 082-3061757
นางทุมมา มังคลัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
โทรศัพท์ : 084-40032755
นายบรรเจิด กุมผัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
โทรศัพท์ : 095-3131304
account_box สมาชิกสภา
นายสุรัตน์ สิงคะนอง
ประธานสภา อบต.ดู่น้อย
โทรศัพท์ : 083-3348971
นายทองคำ นันทเพ็ชร
รองประธานสภา อบต.ดู่น้อย
โทรศัพท์ : 090-4109442
นายสำราญ สะแกทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
โทรศัพท์ : 082-1152067
นายอรัญไชย งามแสง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
โทรศัพท์ : 061-3597152
นายสมใจ นามโลมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
โทรศัพท์ : 093-3802633
นายสุทำ ซาหว้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
โทรศัพท์ : 084-8676945
นายประนม ลาวะลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
โทรศัพท์ : 063-0022609
นางสุภาพร สมวงศ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
โทรศัพท์ : 093-2873414
นายสมศักดิ์ ชุมสิงห์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
โทรศัพท์ : 084-7929335
นางหนูน ซาหว้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
โทรศัพท์ : 083-3321909
นางสาวนิภาพร ชิณภาค
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
โทรศัพท์ : 093-1543590
นางสาวเพ็ญพิศ ทะวะวงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
โทรศัพท์ : 083-8453036
นางน้ำอ้อย สมภาร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
โทรศัพท์ : 098-6261696
นายสมบัติ สีโคตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14
โทรศัพท์ : 065-3362042
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายปภังกร จอมสมสา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 093-9327403
จ่าเอกจุมพล ศิริโยธา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 087-2298879
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ แสนเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 094-5426614
นางสาวเกตุทิพย์ พรมสิงห์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทรศัพท์ : 088-3292090
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุเทพ แสนเสนา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 063-0069121
สิบโทสุวัชชัย งามแสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 089-8612236
นางพัสรายุ พรหมเกตุ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
account_box สำนักปลัด
นางสาวเกตุทิพย์ พรมสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 088-3292090
นางสาวภรภัทร์ สีหามายา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนันท์นภัส ชุมสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางปรานัดดา เสนามาตย์
นิติกรชำนาญการ
จ.อ.ณัฐพงษ์ วงค์อามาตย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายสุริเชษฎฐ์ ชุมสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ส.อ.ทรงพล จันทราคา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธนัตถ์ พรมมาตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพัทธนันท์ กุมผัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพรทวี วงค์ก้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปวรา ทวนชัยภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายสมเกียรติ ไชยยงค์
พนักงานขับรถยนต์
นายไพบูลย์ สมนัด
คนงานทั่วไป
นายจักรวาล หงษ์คำ
คนสวน
นางสาวอรณี พรมแพน
นักการภารโรง
นายบุญเพ็ง ศรีบุญ
ยามรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
account_box กองคลัง
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ แสนเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 094-5426614
นางสาวนิภาภรณ์ อาจนิยม
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางกิตติภรณ์ แก้วมงคล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นายจตุพล กองต๊ะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางพัชรี สุทธิประภา
นักวิชาการการเงิน/บัญชี
นางสาวจรัส ศรีบุตะคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสุกัญญา ปุลันรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวประภิญญา สมวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเฉลิมพร พันธุ์พาณิช
จ้างเหมาบริการ
นางสาวขวัญฤดี บรรไพ
จ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
นายสุเทพ แสนเสนา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าเอกสมบัติ มูลพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายสมภาพ สุทธิชื่น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปิยนัฐ ปรินทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวพิกุล วงค์ก้อม
จ้างเหมาบริการ
นายอุทัย บางวิเศษ
จ้างเหมาบริการ
นายกิติพงษ์ วงค์ก้อม
ช่างปูน
นายพิเชษฐ ทวนชัยภูมิ
จ้างเหมาบริการ
นายจีรวัฒน์ อุสาใจ
จ้างเหมาบริการ
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายสุเทพ แสนเสนา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 063-0069121
นางสาวสุจิตรา บุตรสาธรรม
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางเด็ดดวง บุญศรีทุม
จ้างเหมาบริการ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สิบโทสุวัชชัย งามแสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 089-8612236
นางสาวไกรศรี พรมสิงห์
ครูชำนาญการ
นางพรม พรมสิงห์
ครูชำนาญการ
นางทองใส สุริยา
ครูชำนาญการ
นางสาวชลันดา ฮ่วนอำพร
ครูชำนาญการ
นางศริญญา วรรณสินธ์
ครูชำนาญการ
นางทองดี จันทศร
ครูชำนาญการ
นางอักษร จันทร์ทา
ครูชำนาญการ
นางสาวไอลดา เพชรไพทูรย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวพรวน เเสนเสนา
ผู้ดูแลเด็ก
นางบังอร วงค์ก้อม
ผู้ดูแลเด็ก
นายประเสริฐ พลมะสี
ผู้ดูแลเด็ก
นางจรรยพร พั่วพันศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางดาวรุ่ง คุณหงส์
ผู้ดูแลเด็ก
นางปิยาภรณ์ ศิริโยธา
ผู้ดูแลเด็ก
นายณฐกรณ์ วงษ์บ้านดู่
จ้างเหมาบริการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางพัสรายุ พรหมเกตุ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นายอุดม กุมผัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวปราณี วงค์ก้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางพัสรายุ พรหมเกตุ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับต้น)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวจิราพร บุญศรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวนิลุบล พรมมาตย์
จ้างเหมาบริการ
นายทองคำ แสนอินตา
กู้ชีพ
นายชาตรี วิทยา
กู้ชีพ
นายพสิษฐ์ นามชารี
กู้ชีพ
นายคำพอง ดรคร
กู้ชีพ
นายทศพล ศักดิ์แสนตอ
กู้ชีพ
นายกิตติศักดิ์ บุญศรีทุม
กู้ชีพ
account_box ตรวจสอบภายใน
นางอุดมลักษณ์ คงแสนแก้ว
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ