องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองคลัง
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ แสนเสนา
ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 094-5426614
นางสาวนิภาภรณ์ อาจนิยม
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางกิตติภรณ์ แก้วมงคล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นายจตุพล กองต๊ะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางพัชรี สุทธิประภา
นักวิชาการการเงิน/บัญชี
นางสาวจรัส ศรีบุตะคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสุกัญญา ปุลันรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวประภิญญา สมวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเฉลิมพร พันธุ์พาณิช
จ้างเหมาบริการ
นางสาวขวัญฤดี บรรไพ
จ้างเหมาบริการ