องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สมาชิกสภา
นายสุรัตน์ สิงคะนอง
ประธานสภา อบต.ดู่น้อย
นายทองคำ นันทเพ็ชร
รองประธานสภา อบต.ดู่น้อย
นายทรงวุฒิ สุขกำเนิด
เลขานุการสภา อบต.ดู่น้อย
นายสำราญ สะแกทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
นายอรัญไชย งามแสง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
นายสมใจ นามโลมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
นายสุทำ ซาหว้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
นายประนม ลาวะลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
นางสุภาพร สมวงศ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
นายสมศักดิ์ ชุมสิงห์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
นางหนูน ซาหว้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
นางสาวนิภาพร ชิณภาค
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
นางสาวเพ็ญพิศ ทวะวงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
นางน้ำอ้อย สมภาร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
นายสมบัติ สีโคตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14