messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน folder ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สมาชิกสภา
นายสุรัตน์ สิงคะนอง
ประธานสภา อบต.ดู่น้อย
โทรศัพท์ : 083-3348971
นายทองคำ นันทเพ็ชร
รองประธานสภา อบต.ดู่น้อย
โทรศัพท์ : 090-4109442
นายสำราญ สะแกทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
โทรศัพท์ : 082-1152067
นายอรัญไชย งามแสง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
โทรศัพท์ : 061-3597152
นายสมใจ นามโลมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
โทรศัพท์ : 093-3802633
นายสุทำ ซาหว้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
โทรศัพท์ : 084-8676945
นายประนม ลาวะลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
โทรศัพท์ : 063-0022609
นางสุภาพร สมวงศ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
โทรศัพท์ : 093-2873414
นายสมศักดิ์ ชุมสิงห์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
โทรศัพท์ : 084-7929335
นางหนูน ซาหว้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
โทรศัพท์ : 083-3321909
นางสาวนิภาพร ชิณภาค
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
โทรศัพท์ : 093-1543590
นางสาวเพ็ญพิศ ทะวะวงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
โทรศัพท์ : 083-8453036
นางน้ำอ้อย สมภาร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
โทรศัพท์ : 098-6261696
นายสมบัติ สีโคตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14
โทรศัพท์ : 065-3362042