messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน folder ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านและตำบล บ้านหนองฮู หมู่ที่ 12 ทางตะวันตก ตำบลดู่น้อย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 505.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,525.00 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตราการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ใน การจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินวาตภัย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
"วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว"❤️ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธแนวใหม่ RE-X-RAY โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.ดู่น้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
รายงานผลการส่งเสริมและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจะปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลดู่น้อย สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
โครงการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
โครงการเหงือกสะอาดฟันแข็งแรง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
เตือนภัย‼️ มีกลุ่มบุคคลได้มีการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันเชิดชู ๓ สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
ฐานข้อมูลตลาดนัดเอกชน ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
(คำสั่ง) แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 533
รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
1 - 20 (ทั้งหมด 46 รายการ) 1 2 3