องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สำนักปลัด
นางสาวเกตุทิพย์ พรมสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 088-3292090
นางสาวภรภัทร์ สีหามายา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนันท์นภัส ชุมสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางปรานัดดา เสนามาตย์
นิติกรชำนาญการ
จ.อ.ณัฐพงษ์ วงค์อามาตย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายสุริเชษฎฐ์ ชุมสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ส.อ.ทรงพล จันทราคา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธนัตถ์ พรมมาตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพัทธนันท์ กุมผัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพรทวี วงค์ก้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปวรา ทวนชัยภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายสมเกียรติ ไชยยงค์
พนักงานขับรถยนต์
นายไพบูลย์ สมนัด
คนงานทั่วไป
นายจักรวาล หงษ์คำ
คนสวน
นางสาวอรณี พรมแพน
นักการภารโรง
นายบุญเพ็ง ศรีบุญ
ยามรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)