ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้านและตำบล บ้านหนองฮู หมู่ที่ 12 ทางตะวันตก ตำบลดู่น้อย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 505.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,525.00 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด