ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมประดับตกแต่งและจัดหาสินค้าออกร้าน OTOP มาจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง