ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง