ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างต่ออายุโดเมนเนมเว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง