ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง