ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านติ้ว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง