ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอาคารทีีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อยอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด